นิเทศ ติดตาม สรุปผลพัฒนาครูเอกชน

คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และสรุปผลการพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนเอกชนเพื่อยกระดับ O-NET ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมีโรงเรียนเอกชนเครือข่ายที่ ๔ เข้าร่วม จำนวน ๑๔ โรงเรียน ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารเซนต์โจเซฟ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา

กิจกรรมล่าสุด