กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ภาพบรรยากาศกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑(ชุดที่ ๓) วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ อาเวมารีอาโดม โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา เพื่อเป็นการส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เกิดความรัก ความอบอุ่น และเพื่อสานสัมพันธ์อันดีระหว่างแม่(ผู้ปกครองหรือตัวแทนคุณแม่)กับลูก(บุตร-หลาน) พร้อมทั้งสร้างโอกาสให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างมีความสุข

กิจกรรมล่าสุด