กิจกรรมวันแม่ของน้อง ๆ อนุบาล

ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันแม่ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เกิดความรัก ความอบอุ่น เสริมสร้างนักเรียนให้เกิดความสนุกสนาน พร้อมมีพัฒนาการที่ดีทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา และเพื่อสานสัมพันธ์อันดีระหว่างแม่ลูก สร้างโอกาสให้แม่และลูกทำกิจกรรมร่วมกันอย่างมีความสุข

กิจกรรมล่าสุด