กิจกรรม STEM ศึกษา นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

ภาพกิจกรรม STEM ศึกษา เรื่อง “การสื่อสาร” ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โดมเล็ก โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา

กิจกรรมล่าสุด