แข่งขันทักษะวิชาการ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ทางโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ได้นำนักเรียนไปแข่งขันทักษะวิชาการ ที่ จ.กาฬสินธุ์

 

กิจกรรมล่าสุด