ฉลองนักเรียนพระราชทาน

ฉลองนักเรียนพระราชทาน เด็กหญิงชญาดา  เชาว์มานะเดช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 มีผลระดับดีมาก ผลการเรียนเฉลี่ยรวม 3.94  เป็นบุคคล แห่งการเรียนรู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความ ฝึกฝนทักษะการพูดแนะนำตัวเองได้ถึง 10 ภาษา

กิจกรรมล่าสุด