การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่

วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่

  • หัวข้อการออกแบบวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร โดยวิทยากร ดร.สมยศ  ชิณโคตร
  • หัวข้อการออกแบบวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยวิทยากร ดร.พิรุณ  เรืองไพศาล

กิจกรรมล่าสุด