พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชนักบุญเปโตร เปาโลอัครสาวก

ภาพบรรยากาศ พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชนักบุญเปโตร เปาโลอัครสาวก พิธีเปิดเสกวัดน้อยสามเณราลัยเป…